Skip to content

Všeobecné obchodné podmienky

I.

Základné ustanovenie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)
 2. Identifikačné a kontktné údaje predávajuceho: Alpha Group, so sídlom Komenského 4, Prešov 08001, IČO: 53 192 800, číslo účtu: SK82 8360 5207 0042 0724 4297, Kontakt: feedback@akoprenajimat.sk

  (ďalej len „predávajúci“)
 3. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci„) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese http://www.akoprenajimat.sk (ďalej len „internetový obchod„).
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 5. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II.

Informácie o tovare a cenách

 1. Predávaným produktom je prístup k elektronickým informáciám poskytnutých na zabezpečených internetových stránkach. Zaplatením ceny získa zákazník možnosť zabezpečené stránky otvoriť a pristúpiť k ich obsahu. Doba prístupu na zabezpečené stránky je limitovaná na 30 dní od kúpy tovaru. V rámci poskytovaných tovarov stránka ponúka dva balíčky informácií zamerané podľa témy na nájomníkov a prenajímateľov: (1) Pre nájomníkov a (2) Pre prenajímateľov.
 2. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov.
 3. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.
 4. Ceny prístupu na chránené stránky na 30 dní sú: (1) Pre nájomníkov – 34.99 Euro a (2) Pre prenajímateľov – 39.99 Euro, vrátane DPH.
 5. Všetky prezentácie tovarov umiestnených na stránke sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 6. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám.
 2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
  1. prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii
  2. vyplnením objednávkového formulára zároveň s registráciou
 3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar (viď odstavec II)
 4. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 5. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ZAPLATIŤ. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.
 6. Kupujúci pri uskutočnení objednávky berie na vedomie, že na účely objednávky elektronického obsahu sa jeho e-mailová adresa nepovažuje za osobný údaj, ale za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.”). E-mailová adresa kupujúceho je v takomto prípade nevyhnutným technickým opatrením umožňujúcim uskutočnenie objednávky.
 7. Kupujúci uskutočnením objednávky vyjadruje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami pre dodanie elektronického obsahu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, Občianskym zákonníkom v znení neskorších právnych predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Spory vzniknuté zo vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky a sú rozhodované v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou.
 8. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. / Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
 9. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku zaslaním správy na email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.
 10. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

  IV.

  Zákaznícky účet

  1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na stránke môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. 
  2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
  3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
  4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
  5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
  6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

  V.

  Platobné podmienky a dodanie tovaru

  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť bezhotovostne platobnou kartou cez rozhranie platobného systému na stránke predávajúceho.
  2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
  3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
  4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
  5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
  6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín
  7. Tovar je kupujúcemu doručený formou aktivácie prístupu k zabezpečeným stránkam.
  8. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.
  9. Kupujúci nadobúda prístup k tovaru (viď odstavec II) zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie.

  VI.

  Storno a odstúpenie od zmluvy

  1. Kupujúci má právo objednávku stornovať (proces objednávky ukončiť) bez udania dôvodu kedykoľvek až do momentu vytvorenia prístupu k zabezpečeným stránkam.
  2. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy o kúpe elektronickej publikácie alebo elektronického formuláru v zmysle § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, a zároveň kupujúci objednaním elektronického formulára vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

  VII.

  Záruka, zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

  1. Záručná doba na obsah zabezpečených stránok je 24 mesiacov. Záručná doba podľa tohto odseku začína plynúť od prevzatia plnenia kupujúcim. Za prevzatie plnenia sa považuje prvá návšteva obsahu zabezpečených stránok zo strany kupujúceho.
  2. Ak ide o vadu, ktorú možno v závislosti od povahy poskytnutého plnenia odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadné plnenie za bezvadné, ak je to reálne možné a ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa plnenie mohlo riadne užívať má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád plnenie riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu na prístup k obsahu zabezpečených stránok.
  5. Kupujúci je povinný zaslať reklamáciu predávajúcemu písomne na adresu uvedenú v čl. I ods. 2 týchto obchodných podmienok alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy feedback@akoprenajimat.sk. Inzerent je povinný v reklamácii uviesť presný a konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.
  6. Predávajúci je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.
  7. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie v určenej forme. Potvrdenie o prijatí reklamácie predávajúci doručí kupujúcemu ihneď po riadnom uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, predávajúci je povinný toto potvrdenie doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
  8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie nemôže trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  9. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúceho.

  VIII.

  Ochrana osobných údajov

  1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
  2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

  X.

  Mimosúdne riešenie sporov

  1. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
  2. Žiadosť je možné zaslať písomne na adresu Ján Juríček, Bytovky 481/6, 018 64  Košeca. Kupujúci je povinný bližšie uviesť dôvody jeho žiadosti.
  3. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.
  4. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so sprostredkovateľom je:
   1. Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať písomne na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo
   2. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1/,

    pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
  5. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu vo výške 20,- EUR. Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné, avšak príslušný subjekt na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie konania vo veci alternatívneho riešenia sporu, ale len maximálne do výšky 5,- EUR vrátane DPH. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je možné nájsť na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

  XI.

  Autorské práva

  1. Všetky informácie, ktoré sú predmetom predaja na zabezpečených stránkach predávajúceho sú výhradným duševným vlastníctvom autora v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
  2. Predávajúci ako nadobúdateľ licencie od autora predáva dielo autora s jeho súhlasom výhradne na osobné účely kupujúceho ako spotrebiteľa. Kupujúci je oprávnený používať informácie na zabezpečených stránkach predávajúceho výhradne na vlastné osobné účely.
  3. Akékoľvek šírenie, rozmnožovanie, alebo poskytovanie informácií na zabezpečených stránkach predávajúceho ďalším tretím osobám bez súhlasu autora je trestné a v rozpore so zákonom.
  4. Používateľ je oprávnený sprístupnený obsah meniť, prispôsobovať alebo rozširovať v zmysle osobných požiadaviek. Používateľ nie je oprávnený zverejňovať, sprístupňovať alebo šíriť sprístupnený obsah tretím osobám, a to odplatne aj bezodplatne.
  5. Akékoľvek iné použitie obsahu portálu bez súhlasu prevádzkovateľa môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho zákonníka a / alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

  XII.

  Záverečné ustanovenie

  1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
  4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
  5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

  XIII.

  Platnosť

  1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.06.2021
  error: