Skip to content

Vedenie daňovej evidencie

Fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”), teda prenajíma nehnuteľnosť bez živnostenského oprávnenia, môže pri výpočte svojej daňovej povinnosti uplatniť len skutočné, preukázateľné daňové výdavky.

Znamená to, že pri výpočte základu dane sa od príjmov z prenájmu odpočítavajú výdavky, ktoré si skutočne vynaložil v súvislosti s tvojou nehnuteľnosťou a ktoré zákon o dani z príjmov uznáva za daňové výdavky. Uznať si viac daňových výdavkov je možné len v prípade zaradenia nehnuteľnosti do obchodného majetku. O týchto preukázateľných výdavkoch, napríklad na energie, správu domu a ďalších, musíš ako prenajímateľ účtovať. Na výber máš sústavu jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Rozhodnúť sa však môžeš namiesto účtovníctva aj pre vedenie daňovej evidencie. Práve vedenie daňovej evidencie je pre prenajímateľov tá najjednoduchšia možnosť, ako preukazovať výdavky na daňové účely a je v praxi aj najrozšírenejšia. V tomto článku sa preto budeme venovať ďalej len daňovej evidencii.

Kedy sa začať zaoberať daňou z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti


Ak prenajímaš nehnuteľnosť, daňové povinnosti ťa neminú. Čo sa týka samotnej dane, daňové priznanie podávaš raz za rok. Štandardne je lehota na podanie daňového priznania do 31. marca.

Zobraz viac …

Aké doklady budeš pri príprave daňového priznania potrebovať


Odkladať si doklady týkajúce sa nehnuteľnosti je vhodné priebežne, aby si ich potom na jednom mieste ľahko našiel. Spracuješ si ich potom sám, alebo ti ich spracuje spolu s daňovým priznaním externý účtovník.

Zobraz viac …

Spracovanie daňovej evidencie


Vedenie daňovej evidencie upravuje § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Ustanovuje len to, čo je jej obsahom, avšak neupravuje presnú formu daňovej evidencie. Je teda možné viesť daňovú evidenciu v prehľadných tabuľkách – napríklad v exceli. Často sa využíva aj účtovný softvér, ktorý je automatizovaný a môže eliminovať rôzne chyby. Ak vieš, čo všetko máš zahrnúť do zdaniteľných príjmov, čo všetko si môžeš uznať do daňových výdavkov a aké evidencie musíš v tejto súvislosti viesť, je možné si daňovú evidenciu vypracovať aj vo vlastnej réžii. Ak si v tomto nováčik, je vhodné sa poradiť s účtovníkom či daňovým poradcom. Ten ťa usmerní a ďalší rok by si to mohol zvládnuť aj bez jeho pomoci.

Zobraz viac …

Uchovávanie dokladov a daňovej evidencie

Daňovú evidenciu, a teda aj súvisiace doklady, je prenajímateľ povinný uchovávať po dobu, v ktorej zanikne právo daň vyrubiť alebo dodatočne vyrubiť podľa daňového poriadku. Zjednodušene možno povedať, že je to po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie.

Zobraz viac …

Čo a ako zaznamenať do daňovej evidencie príjmov a výdavkov


Základ dane z príjmov, z ktorého sa následne príslušnou sadzbou vypočíta daň, sa zisťuje ako rozdiel zdaniteľných príjmov z prenájmu a daňových výdavkov. Pokiaľ má daňovník príjmy z prenájmu nižšie ako daňové výdavky súvisiace s prenájmom, jeho základ dane je nulový, nie je možné dosiahnuť daňovú stratu. Do evidencie príjmov a daňových výdavkov zaznamenáva prenajímateľ chronologicky tie platby (na účet, z účtu alebo v hotovosti), ktoré počas kalendárneho roka vykonal, resp. prijal.

Zobraz viac …

Zdaniteľné príjmy z prenájmu v daňovej evidencii


Zdaniteľným príjmom z prenájmu nehnuteľnosti sú platby nájomného vrátane platieb za energie spotrebované nájomcom, ktoré platí prenajímateľovi, prípadne platieb za ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľnosti nájomcom. Zdaniteľným príjmom prenajímateľa sú aj nepeňažné príjmy, t. j. príjmy, ktoré zdaňuje prenajímateľ, aj keď mu fyzicky neprišli na bankový účet alebo mu neboli vyplatené v hotovosti.

Zobraz viac …

Daňové výdavky pri príjmoch z prenájmu v daňovej evidencii


Daňové výdavky predstavujú položky, ktoré znižujú základ dane. Zjednodušene povedané, čím vyššie daňové výdavky si uplatníte, tým nižšiu daň z príjmov budete musieť platiť.

Zobraz viac …

Zaradenie nehnuteľnosti do obchodného majetku


Obchodným majetkom sa rozumie súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba vo vlastníctve a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala, eviduje alebo evidovala v daňovej evidencii. Ako však nehnuteľnosť do obchodného majetku zaradiť?

Zobraz viac …

Daňové výdavky pri nehnuteľnosti (ne)zaradenej v obchodnom majetku


Výhodou zaradenia prenajímanej nehnuteľnosti do obchodného majetku je širší okruh výdavkov, ktoré je možné uplatniť do daňových výdavkov. Je však potrebné upozorniť aj na určitú nevýhodu zaradenia prenajímanej nehnuteľnosti, ktorá súvisí s predajom nehnuteľnosti.

Zobraz viac …

Čo a ako zaznamenať do daňovej evidencie o pohľadávkach a záväzkoch


Ďalšími potrebnými evidenciami sú evidencia o pohľadávkach a záväzkoch. Pohľadávky máš obvykle voči tvojmu nájomcovi, príp. zaeviduješ pohľadávku, ak ti výjde preplatok na energiách a pod. Záväzky vznikajú voči tvojim dodávateľom, napríklad za energie či iné služby.

Zobraz viac …

Oslobodenie od dane vo výške 500 eur


Daňová evidencia je potrebná pre vyplnenie vášho daňového priznania. Dôležité je však poznamenať, že žiadne výstupy z daňovej evidencie nemusíš prikladať k daňovému priznaniu. V podstate ju len musíš mať pre prípad daňovej kontroly a výsledné čísla vpíšeš do na to určených polí samotného daňového priznania.

Zobraz viac …

Rozdelenie príjmov z prenájmu pri spoluvlastníctve nehnuteľnosti


Taktiež je dôležité rozdelenie príjmov a výdavkov v prípade, že plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva (BSM = bezpodielové spoluvlastníctvo manželov), príp. osobám z podielového spoluvlastníctva.

Zobraz viac …

Dôležité riadky v daňovom priznaní pri zdaňovaní príjmov z prenájmu


Medzi ďalšie dôležité riadky a tabuľky v daňovom priznaní patria:

Zobraz viac …

error: