Skip to content

Opravy pri prenajímaní

Každý chce bývať v peknom a nepoškodenom byte. Kto ale zabezpečuje opravu a údržbu bytu počas prenájmu? Ty ako prenajímateľ alebo si za to zodpovedá sám nájomca? Podľa Občianskeho zákonníka je prenajímateľ povinný odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu. Byt na prenájom musí byť bez takých vád, ktoré by mohli nájomcovi brániť v jeho riadnom užívaní. Je samozrejmé, že počas trvania prenájmu môže dôjsť k rôznym poškodeniam, ktoré si vyžiadajú menšie alebo väčšie opravy. Prečítaj si, v ktorých prípadoch musíš opravy zabezpečiť ty a v ktorých naopak nájomca.

Kto má povinnosť opraviť vzniknuté závady


Pokiaľ počas nájmu došlo k poškodeniu súčasti bytu alebo jeho zariadenia, ktoré si vyžaduje drobnú opravu, postupuje sa podľa podmienok upravených v zmluve alebo v zákone. Pokiaľ nájomná zmluva neurčuje inak, drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním, ako aj náklady spojené s bežnou údržbou bytu uhrádza nájomca. Čo sú drobné opravy a náklady spojené s bežnou údržbou sa dozvieš v nasledujúcej časti.

Zobraz viac …

Zodpovednosť za škodu


Podľa Občianskeho zákonníka a aj všeobecne platí, že každý nájomca sa má správať tak, aby nedochádzalo ku vzniku škôd. V praxi vznikajú situácie, pri ktorých nájomník škodu predsa len spôsobí. Preto musíš vedieť aké podmienky musia byť splnené aby si voči nemu mohol vyvodiť zodpovednosť. Toto a viac sa dozvieš v nasledujúcom odstavci.

Zobraz viac …

Oplatí sa prenajatý byt poistiť?


Zákon neukladá žiadnej zmluvnej strane povinnosť prenajatý byt poistiť. Poistenie prenajatej nehnuteľnosti vo forme poistenia domácnosti alebo vo forme poistenia bytu závisí jedine od vzájomnej dohody medzi tebou a tvojim nájomcom. Takúto dohodu môžete zahrnúť priamo do nájomnej zmluvy.

Zobraz viac …

error: