Skip to content

Poistenie pri prenájme

V posledných rokoch evidujeme zvýšený dopyt po krátkodobom prenájme nehnuteľností. K zmene trhu prispel rast cien, expanzia cestovného ruchu a migrácia obyvateľstva za pracovnými príležitosťami. Zmena hypotekárnej politiky umožnila ľuďom investovať do kúpy nehnuteľností. A to nie len za účelom vlastného bývania. Čoraz častejšie sú motivovaní výnosmi z prenájmu alebo uchovaním peňažných hodnôt do budúcna. Investormi sa stávajú bežní ľudia a neuvedomujú si povinnosti, zodpovednosť a riziká spojené s prenájmom. Tie sa samozrejme líšia z pohľadu prenajímateľa či nájomcu. Tiež je rozdiel v rizikách pri prenájme bytu v bytovom dome, nebytového priestoru (apartmánu) alebo domu. Na tejto stránke rozoberieme poistenie prenájmu bytu v bytovom dome.

Rozdelenie poistení a poistných rizík


Samotné vlastníctvo bytu je spojené s rizikami. Prenájom bytu rozširuje počet rizík plynúcich z vlastnictva o ďalšie a to tie, ktoré sú spojené s užívaním bytu nájomníkom. Pre teba ako prenajímateľa je dôležité vedieť aké poistné riziká existujú, ako sa delia a ako sa dotýkajú teba a hlavne tvojho nájomníka respektíve nájomného vzťahu. Musíš ich poznať aj preto, aby si sa vedel správne rozhodnúť pri výbere poistenia. V nasledujúcej časti si vysvetlíme aké poistné riziká existujú a ktoré poistenie ich kryje.

Zobraz viac …

Poistenie majetku


Jednou z najrozsiahlejších kategórií poistenia je poistenie majetku. V nasledujúcom odstavci si detailne priblížime ako sa delí a ktoré riziká zahŕňa. Tiež sa budeme venovať rozhodovaniu o rozsahu poistenia.

Zobraz viac …

Poistenie zodpovednosti


Poistenie zodpovednosti je druhým a pre prenajímateľa veľmi dôležitým typom poistenia. Toto poisteni kryje škody spôsobené vlastníctvom, prevádzkou a správou nehnuteľnosti. Nasledujúci odstavec sa venuje predmetom a rizikám tohto poistenia.

Zobraz viac …

Zodpovednosť za škody spôsobené nájomníkom


Ako majiteľ zodpovedáte aj za škody, ktoré nájomník v dome spôsobí iným. Napr. nezatvorí vodovodný kohútik a vytopí susedov. Preto je nesmierne dôležité počítať s takou situáciou a pripraviť sa na ňu.

Zobraz viac …

Naše odporúčania pri stanovení poistnej sumy / limitu


Maj na pamäti, že pri škode nič neodkladaj. Daj si pozor na zmluvné lehoty. Vždy vystav písomný nárok na náhradu škody a vyplň hlásenie poisťovni. Následne jej pošlite všetky doklady preukazujúce škodu vrátane fotodokumentácie. Ak je vaša poisťovňa seriózna, nebude stavať na banalitách.

Zobraz viac …

error: