Skip to content

Zákony pre prenajímateľov

Základom každého nájomného vzťahu je dohoda medzi dotknutými stranami. Jej rámec je daný platnými právnymi ustanoveniami zákonov. Na týchto stránkach sme ti pripravili informácie o zákonoch upravujúcich prenajímanie nehnuteľností. Zamerali sme sa hlavne na témy, ktoré sú pri prenajímaní najdôležitejšie ale aj tie, ktoré sa najčastejšie opomíňajú. Zákony sme okomentovali a doplnili o praktické príklady z praxe. Jedna zo spracovaných tém ponúka porovnanie výhod a nevýhod oboch momentálne platných právnych úprav zákonov a načŕta ich použitie v praxi.

Ktoré zákony regulujú prenájom? A kedy ktorý zákon použiť ?


Pokiaľ si sa rozhodol prenechať svoj byt do užívania inej osobe, vzniká medzi vami právny vzťah. Ide o vzťah medzi tebou ako prenajímateľom a treťou osobou ako nájomcom, na základe ktorého prenechávaš za odplatu nájomcovi nehnuteľnosť, aby ju dočasne užíval. Slovenská legislatíva pozná dva zákony, ktoré upravujú nájomné vzťahy.

Zobraz viac …

Občiansky zákonník


Občiansky zákonník upravuje oblasť občianskeho práva hmotného. To znamená, majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony.

Zobraz viac …

Zákon o krátkodobom prenájme nehnuteľností


Pri zákone o krátkodobom prenájme nehnuteľností sa jedná o najnovšiu právnu úpravu týkajúcu sa prenajímania nehnuteľností na Slovensku, platnú od mája 2014. Jedná sa o zákon, ktorý explicitne upravuje práva a povinnosti nájomnikov a prenajímateľov pri prenajímaní nehnuteľností. Nevzťahuje sa však na určité špecifické druhy nájmov bytov, napr. prenájom služobného bytu a pod. Zákon o krátkodobom nájme bytu má viaceré špecifiká oproti právnej úprave prenajímania bytu na základe Občianskom zákonníka.

Zobraz viac …

Porovnanie najdôležitejších bodov oboch zákonov


Keďže obe zákony ponúkajú rôzne právne pohľady na prenajímanie nehnuteľností, pozreli sme sa na ich rozdiely. V nasledujúcej tabuľke sme zhrnuli v jednoduchej a prehľadnej forme najdôležitejšie body oboch zákonov.

Zobraz viac …

Ktorý zákon je pre prenajímateľa výhodnejší?


Pri prenájme bytu sa smieš rozhodnúť pre jedno z dvoch právnych riešení, ktoré sme si predstavili v predchádzajúcich odstavcoch. V tomto zhrnieme, ktorý z nich je pre teba výhodnejší a prečo.

Zobraz viac …

Nájomná zmluva


Bez ohľadu na to, či je nájomný vzťah upravený podľa Občianskeho zákonníka alebo zákona o krátkodobom nájme bytu, nájomnú zmluvu musíš mať.  Nájomná zmluva je platná, pokiaľ je vyhotovená v písomnej forme a obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti.  Viac o tom, ako napísať nájomnú zmluvu, ktoré body sú v zmluve povinné a na ktoré sa naopak zabúda napriek tomu, že sú dôležité sa dozvieš na stránke Nájomná zmluva.

error: