Skip to content

Zákony upravujúce prenajímanie bytov

Základom každého nájomného vzťahu je dohoda medzi dotknutými stranami. Jej rámec je daný platnými právnymi ustanoveniami zákonov. Na týchto stránkach sme ti pripravili informácie o zákonoch upravujúcich prenajímanie nehnuteľností. Zamerali sme sa hlavne na témy, ktoré sú pri prenajímaní najdôležitejšie ale aj tie, ktoré sa najčastejšie opomíňajú. Zákony sme okomentovali a doplnili o praktické príklady z praxe. Jedna zo spracovaných tém ponúka porovnanie výhod a nevýhod oboch momentálne platných právnych úprav zákonov a načŕta ich použitie v praxi.

Ktoré zákony regulujú prenájom? A kedy ktorý zákon použiť ?


Pokiaľ si sa rozhodol prenechať svoj byt do užívania inej osobe, vzniká medzi vami právny vzťah. Ide o vzťah medzi tebou ako prenajímateľom a treťou osobou ako nájomcom, na základe ktorého prenechávaš za odplatu nájomcovi nehnuteľnosť, aby ju dočasne užíval. Slovenská legislatíva pozná dva zákony, ktoré upravujú nájomné vzťahy.

Zobraz viac …

Občiansky zákonník


Občiansky zákonník upravuje oblasť občianskeho práva hmotného. To znamená, majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony.

Zobraz viac …

Zákon o krátkodobom prenájme nehnuteľností


Pri zákone o krátkodobom prenájme nehnuteľností sa jedná o najnovšiu právnu úpravu týkajúcu sa prenajímania nehnuteľností na Slovensku, platnú od mája 2014. Jedná sa o zákon, ktorý explicitne upravuje práva a povinnosti nájomnikov a prenajímateľov pri prenajímaní nehnuteľností. Nevzťahuje sa však na určité špecifické druhy nájmov bytov, napr. prenájom služobného bytu a pod. Zákon o krátkodobom nájme bytu má viaceré špecifiká oproti právnej úprave prenajímania bytu na základe Občianskom zákonníka.

Zobraz viac …

Porovnanie najdôležitejších bodov oboch zákonov


Keďže obe zákony ponúkajú rôzne právne pohľady na prenajímanie nehnuteľností, pozreli sme sa na ich rozdiely. V nasledujúcej tabuľke sme zhrnuli v jednoduchej a prehľadnej forme najdôležitejšie body oboch zákonov.

Zobraz viac …

Ktorý zákon je pre prenajímateľa výhodnejší?


Pri prenájme bytu sa smieš rozhodnúť pre jedno z dvoch právnych riešení, ktoré sme si predstavili v predchádzajúcich odstavcoch. V tomto zhrnieme, ktorý z nich je pre teba výhodnejší a prečo.

Zobraz viac …

Nájomná zmluva


Bez ohľadu na to, či je nájomný vzťah upravený podľa Občianskeho zákonníka alebo zákona o krátkodobom nájme bytu, nájomnú zmluvu musíš mať.  Nájomná zmluva je platná, pokiaľ je vyhotovená v písomnej forme a obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti.  Viac o tom, ako napísať nájomnú zmluvu, ktoré body sú v zmluve povinné a na ktoré sa naopak zabúda napriek tomu, že sú dôležité sa dozvieš na stránke Nájomná zmluva.

error: