Skip to content

Nájomná zmluva pri prenájme bytu

Plánuješ prenajímať svoj byt alebo inú nehnuteľnosť? Bez nájomnej zmluvy by to bolo veľké riziko. Nájomná zmluva je nevyhnutným predpokladom pre vznik právne záväzného nájomného vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom. Stanovuje základné podmienky nájmu a určuje práva a povinnosti oboch zmluvných strán. Definuje tiež to, podľa ktorého zákona sa nájomný vzťah riadi. Viac k zákonom, ktoré sa venujú prenajímaniu bytov sme pre teba spracovali na stránke Zákony pre prenajímateľov.

V nasledujúcom texte si povieme, akú formu a aké náležitosti musí mať nájomná zmluva pri prenajímaní bytu priamo zo zákona, ako aj to, čo sa oplatí do nájomnej zmluvy zahrnúť aj nad rámec zákonnej úpravy.

Formálne požiadavky na nájomnú zmluvu


Na to aby bola nájomná zmluva platná musí spĺňať požiadavky na formu a obsah. Nasledujúce riadky ti približia akú formu a obsah musí mať nájomná zmluva aby ťa mohla účinne chrániť.

Zobraz viac …

Čo musí obsahovať nájomná zmluva bez ohľadu na zákon ktorým sa riadi?


V tejto časti ti priblížime náležitosti, ktoré musia byť súčasťou nájomnej zmluvy a sú spoločné pri nájme bytu podľa Občianskeho zákonníka a pri nájme bytu podľa zákona o krátkodobom nájme bytu.

Zobraz viac …

Aké sú osobitosti nájomnej zmluvy podľa toho ktorým zákonom sa riadi?


Obe zákony upravujúce prenájom bytov – Občiansky zákonník a zákon o krátkodobom nájme bytu – obsahujú aj rozdielne požiadavky na nájomnú zmluvu. Tieto osobitosti ti predstavíme v tejto časti.

Zobraz viac …

Čo odporúčame upraviť v nájomnej zmluve nad rámec zákonných náležitostí?


Dôležité je si uvedomiť, že zákon definuje len niektoré formálne a faktické náležitosti nájomnej zmluvy. Aby si teda ako prenajímateľ bol nájomnou zmluvou chránený čo najviac, musíš musíš ju doplniť o ďalšie dôležité témy. Zoznam týchto tém ti ponúkame v nasledujúcom odstavci.

Zobraz viac …

error: