Skip to content

Zákony pre nájomníkov

Základom každého nájomného vzťahu je dohoda medzi dotknutými stranami. Jej rámec je daný platnými právnymi ustanoveniami zákonov. Preto sme na týchto stránkach pre vás pripravili informácie o zákonoch upravujúcich prenajímanie nehnuteľností. Zamerali sme sa hlavne na témy, ktoré sú pri prenajímaní najdôležitejšie ale aj tie, ktoré sa najčastejšie opomíňajú. Zákony sme okomentovali a doplnili o praktické príklady z praxe. Jedna z častí ponúka porovnanie výhod a nevýhod oboch momentálne platných právnych úprav zákonov a načŕta ich použitie v praxi.

Ktoré zákony regulujú nájom? A kedy ktorý zákon použiť ?


Pokiaľ si sa rozhodol prenechať svoj byt do užívania inej osobe, vzniká medzi vami právny vzťah. Ide o vzťah medzi tebou ako prenajímateľom a treťou osobou ako nájomcom, na základe ktorého prenechávaš za odplatu nájomcovi nehnuteľnosť, aby ju dočasne užíval.

More

Ktoré zákony regulujú nájom? A kedy ktorý zákon použiť ?


Pokiaľ si sa rozhodol prenechať svoj byt do užívania inej osobe, vzniká medzi vami právny vzťah. Ide o vzťah medzi tebou ako prenajímateľom a treťou osobou ako nájomcom, na základe ktorého prenechávaš za odplatu nájomcovi nehnuteľnosť, aby ju dočasne užíval.

More

Občiansky zákonník


Občiansky zákonník upravuje oblasť občianskeho práva hmotného. To znamená, majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony.

More

Zákon o krátkodobom prenájme nehnuteľností


Pri zákone o ktátkodobom prenájme nehnuteľností sa jedná o najnovšiu právnu úpravu týkajúcu sa prenajímania nehnuteľností na Slovensku, platnú od mája 2014. Jedná sa o zákon, ktorý explicitne upravuje práva a povinnosti nájomnikov a prenajímateľov pri prenajímaní nehnuteľností. Nevzťahuje sa však na určité špecifické druhy nájmov bytov, napr. nájom služobného bytu a pod. Zákon o krátkodobom nájme bytu má viaceré špecifiká oproti právnej úprave týkajúcej sa nájmu bytu uvedenému v Občianskom zákonníku.

More

Porovnanie oboch zákonov – ktorý je pre prenajímateľa výhodnejší?


V nasledujúcej tabuľke sme zhrnuli najdôležitejšie body oboch zákonov, tak aby si mal v jednoduchej a prehľadnej forme všetky dôležité informácie.

More

Nájomná zmluva


Bez ohľadu na to, či je nájomný vzťah upravený podľa Občianskeho zákonníka alebo zákona o krátkodobom nájme bytu, musíš mať nájomnú zmluvu. Nájomná zmluva je platná, pokiaľ je vyhotovená v písomnej forme a obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti.  Viac o tom, ako napísať nájomnú zmluvu sa dozviete na stránke Nájomná zmluva.

error: