Podanie DP k dani z príjmov za rok 2019

31.3.2020 vláda Slovenskej republiky schválila návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19  (tiez nazývaný „lex korona“). Tento zákon bol schválený a nadobudol účinnosť 4. apríľa 2020. Podľa tohto zákona sa ustanovuje nový termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Tiež sa týmto zákonom ruší termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 30.6.2020.

Nový termín na zaplatenie dane z príjmov za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2019 je 31.10.2020. Keďže 31.10.2020 pripadne na sobotu, posúva sa termín na zaplatenie dane na 2.11.2020.

Opatrenia podľa zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov sa uplatňujú počas „obdobia pandémie“ a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona. Na účely opatrení podľa § 3 a 4, § 6, § 8 až 12, § 16 až 18a, § 20 až 24a, § 24c až 24h, § 24j, § 24n a 24o, § 33, 34, § 36 ods. 1 a 3, § 36a a § 36c ods. 1 a 2 sa obdobím pandémie rozumie obdobie od 12. marca 2020 do 30. septembra 2020. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane za rok 2019 je do 31. októbra 2020. Keďže uvedený dátum pripadá na sobotu, lehota sa v zmysle daňového poriadku predlžuje do 2. novembra 2020.

Ďalšie detailné informácie nájdeš na stránkach Finančnej správy Slovenskej republiky: Koronavírus – opatrenia

Získajte prístup k platenému obsahu a nenechajte nič na náhodu!


Zaregistrujte sa a získajte plný prístup k unikátnemu obsahu pre prenajímateľov a nájomníkov,
ktorý zahŕňa všetky informácie a dokumenty o prenájme a nájme na našom webe.