Prenajímateľ

Kúpa balíčka informácií pre Prenajímateľov

„Oboznámil som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom a Ochranou osobných údajov, porozumel som ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasím.“